از پس هر کاری که به من سپرده بشه به بهترین شکل بر میام