تازه در دوره شرکت کردم و مبتدی هستم
نمونه کار هام به صورت ویدیو
از تعرفه قیمت ها بی خبر هستم
وتولید محتوا بلدم ولی میترسم به صورت حرفه ای نباشه