من تازه دوره شمارو دیدم و تموم کردم دوس داشتم یه درآمدی داشته باشم شده کم واسه همین