هزینه های ادمینی کمتراز۵۰۰هزارتومان پذیرفته نمیشود.هزینها به صورت توافقی میباشد.