اگر فروشگاه تهران بلشد برا حضور ۱،۲ روز در هفته مشکلی نیست
اگر فرشگاه کرج باشد۱.۲ روز در ماه مشکلی نیست
قبل اشنای با نوین با ۲پیچ همکاری داشته ام