تازه دوره شروع کردم ولی با تمام اپلیکیشن ها بلدم کار کنم،کاملا به اینستاگرام مسلط هستم.