دوره های دیدوگرام گذراندم و ادمینی پیج با پاسخ دادن دایرکتها و کامنتها زمان بیشتری دارم