سابقه همکاری ادمینی با پیچ های اینستاگرام و تلگرام