من برای شرکت های مختلفی چون امرسان رسش دونا وراه آهن سمت مجری گری و تولید محتوا را در رزومه کاری خود دارم وهم چنین برای شبکه 5صداوسیما آثاری راتولید کرده ام.همچنین گوینده رادیو هم می‌باشم.