ادمین تخصصی اینستاگرام
عکاسی از محصول
ساخت ویدیو
پاسخگویی دایرکت وکامنت
….