بیشتر پیج های مذهبی داشتم
mohammad_ebn_hossein
1378_amir_mohammad_darvish
shahid.majid.shahriari
shahid_hasan_tehrani_moghaddam

زبان انگلیسی و عربی بلدم مقدماتی البته