دارای مهارت ارتباط با مخاطب و مذاکره و متقاعد کردن مخاطب برای فروش محصول