خانم خانه دار هستم و تو زمینه هیچ فعالیتی نکرده ام.