قطعا برای موفقیت در فضای مجازی نیاز به یک سری مهارت های داریم از جمله تواید محتوای اصولی ،فروش و تبلیغات اصولی، کسب اعتمادو… که بنده با گذشت چند تمامی این موارد رو به خوبی از بر هستم و میتنیم هم کاری بسیار خوبی با هم داشته باشیم.
قیمت ها هم قابل مذاکره هست مثلا
ساخت هر پست از ۴۹ هزار تومن تا بالا
استوری بنابر کیفیت مدنظر از ۳۹
و مدیریت پیچ از بنابر نوع در خواست از ۹۹هزار تومان به بالا