من متخصص تنظیم اسناد و توافقات حقوق خانواده هستم، تنظیم توافقات طلاق، اقرار های وصول یا ابراء و یا. بذل مهریه و نفقه و اجرت المثل، تنصیف اموال، وکالت طلاق، رضایت در ازدواج مجدد، و مسائل مرتبط با توافقات زوجین.