قابل اعتماد.کارم درست انجام میدم توهرکاروشرایطی.پشتکار ومسئولیت پذیری
به هیچ پیجی
چندساله خودم اینستا دارم.وزمان زیادیه فعالیت میکنم