38 ساله ، توانایی در مکالمه زبان انگلیسی در حد خوب ، کار با کامپیوتر در حد تایپ در نرم افزار word