داراي سابقه كار اداري ٢٠ ساله مي باشم و به اصول و فنون مذاكرات مسلط هستم. فردي منظم، دقيق و مسئوليت پذير با روابط عمومي بالا مي باشم به زبان انگليسي و اسپانيايي در سطح متوسط مسلط ام. كار با نرم افزار اكسل را بلد هستم.