من در پاسخگویی به دایرکت وکامنت مهارت خوبی دارم وبا حوصله ودقت بیشتر ی انجام میدم