میتونم تمامی دایرکت ها رو با حوصله بخوانم جواب بدم نمونه کار متاسفانه ندارم