من حسن لطفی هستم معلول جسمی حرکتی شدید دانشجو رشته گرافیک و در حال حاضر در حال تحصیل هستم