اگه خواستين به عنوان نمونه كار ميتونم برا خودتون اديت بزنم تا درصورت همكارى شروع به كار كنيم✅
٢٤ ساعته پشت گوشى هستم و هر كارى كه نياز باشه انجام داده ميشه
به دليل حجم زياد اديت ها نمونه كار زيادى نتونستم قرار بدم
٧ سال سابقه كار گرافيك و ادمينى✅