توانایی خوبی دربرقراری ارتباط بامخاطب ونحوه صحیح فروش وتعامل بامشتری