33سال دارم بطورمداوم باپیجی کارنکردم ولی با دیدن دوره های دیدوگرام کاملن مسلط هستم درکارم