بنده خانمی متاهل وخاندارم. استعداد هنری درزمبنه سرمه دوزی ومروارید بافی وخمیرچینی دارم .ساعات اوقات فراغت کمی زیاد هست میخوام دراین ساعت کسب درامدم کنم برای کم خرج زندگی.بنده باهیچ پیج همکاری نداشتم وتازه میخوام شروع کنم .