ادمین ثبت سفارش شرکت های هرمی بودم
پاسخ گویی تلفنی داشتم