ادمین ثبت سفارش شرکت های هرمی بودم
پاسخ گویی تلفنی داشتم کاملا به الگوریتم اینستا گرام تسلط دارم و توسط تیم دیدوگرام دوره دیدم