خودم فوق ليسانس حقوق هستم
موسسه حقوقي دارم
ولي چون هم حوصله زياد دارم و قدرت بيان دلم ميخواد اينكار رو تجربه كنم خودم بسيار زياد برا خريد با ادمينها در ارتباطم ولي تجربه كاري حرفه اي در اين مورد تداشتم