در پاسخ گویی داشتن فن بیان
مجاب کردن خریدار نسبت به محصول در نظر گرفته