در حال حاضر در حال شروع کار در زمینه کامنت و دایرکت ، مادری خانه دار و پرانرژی و در زمینه ورزش و موسیقی توانایی دارم .