به صورت پاره وقت و دور کار قادر به همکاری هستم هزینه هم با توجه به نمونه کار قابل تغییره