زهرا هستم 🙋🏻‍♀️
ادمین اینستاگرام،دوره دیده دیدوگرام،باحوصله،صبور،مسئولیت پذیر.
باعث افتخارمه اگر بتونم با شما در زمینه: ثبت سفارش،پاسخگویی دایرکت،کامنت همکاری کنم🤍✨
روی کمک من حساب کنید💌