توانایی ادیت و فتوشاپ
نوشتن سناریو به صورت تبلیغ و داستانی
توانایی برقراری ارتباط با اجتماع
فن بیان بالا