من دانشجو هستم و تمایل زیادی به ادمینی در حوزه دایرکت دارم