1-تسلط کامل براینستگرام
2-تسلط برنحوه ارتباط با مخاطبین
3-تایپ سریع
4-دقت وحوصله در کار
برای همکاری با شما و بالا بردن
کیفیت پیجتون آماده خدمت رسانی هستم 🙏🌱