کارشناس اتاق عمل هستم ولی عاشق اینم که خودم مدیریت کار داشته باشم و پویا