دوست دارم تو پیشرفت پیجتون باهم همکاری داشته باشیم در جهت پاسخ گویی ب دایرکت و کامنت با صبر و حوصله.