من زهرام و امیدوارم دوره کاریه خوبی و باهم بگذرونیم و مطمئن باشید کارا به بهترین نحو انجام میشن