اشنا به محیط فتوشاپ پریمیر و لایتروم سناریو نویسی و ارتباط بهتر با مشتری🙏🏼😇