کارشناس روانشناسی صنعتی و سازمانی دارای گواهینامه اصول داستان نویسی مسلط به نرم افزار inshot ✨ vllo
zahra.gooran.orimiپیج اینستا