ادمین هستم . فن بیان بالا وارتباط قوی ، شعارجذب مشتری ؛ خوشرویی ،صبور با حوصله و خوش مشرب بودن و بامدارا