سلام.زهره هستم،۴۰ساله
متاهل دارای دو پسرِشیطون وبلا😁..از فضای اینستا در حدمعمول شناخت دارم وتابه حال فعالیتی در این زمینه نداشتم اما مطمئن هستم که توانایی انجام این کارو دارم.میخوام باصرف وقت چهار و پنج ساعته در روز یک راه درآمد خوبی رو برای خودم داشته باشم.