سلام
داراي روابط عمومي قوي و خوش برخورد و بسيار محترمانه و مشتري مدار هستم و ميتوانم مشتري را راغب به خريد كنم
در زمينه هاي بازاريابي و فروش در شركتهاي زيادي كار كرده ام