من زیبام دوره های دیدو گرام و شرکت کردم
تولید محتوا و تبلیغات و بلاگری رو بلدم
دایرکت هات و کامنت ها رو هم بسپار به من