تا الان برای کسی کار نکرده ام ولی خودم چند پیج داشتم و فعالیت زیادی میکردم