طراحی یک استوری از ۳۰۰تا ۵۰۰هزار تومان
طراحی پست و ادیت بستگی به نوعی که میخواهید دارد مثلا از ۸۰۰هزار تومان تا ۲میلیون
دایرکت و کامنت ۲الی ۴میلیون ماهانه
ثبت سفارش ۳الی ۶میلییون
و تمام خدمات که گذاشتم باز هم توافقی صورت میگیرد