من تازه وارد این کار شدم هزینه طراحی یک پست و استوری و مدیریت کامل پیج به صورت توافقی با کارفرما میباشد