هزینه طراحی پست۱۵۰ تومان
ثبت سفارش ماهی ۵ میلیون تومان
تبلیغات ماهی ۵ میلیون تومان
دایرکت و کامنت ماهی ۳ تا ۵ میلیون