توانایی کار با برنامه‌هایی مثلinshot,capcut,, picsart, canva,…
سابقه‌ی ادمینی چندپیج فروش محصول و عکاسی
سابقه‌ی همکاری در پروژه‌های عکاسی از محصول و پرتره با موبایل