دوره های ادیت عکس و ویدئو و ادمینی دیدوگرام و مدرسین دیگر را شرکت کرده ام
مسلط به نرم افزار های ادیت در گوشی و کامپیوتر هستم