سحرناز کاشمری هستم ،رشت زندگی می کنم،فعلا برای پاسخگویی در حیطه دایرکت و کامنت و ثبت سفارش فعالیت می کنم